Regulamin warsztatów Akademia Wiedźma Radzi Camp 3

§1 Definicje

 1. Organizator – podmiot organizujący i rozliczający szkolenie
 2. Uczestnik – uczestniczący w warsztatach zamawiający, który opłacił szkolenie i został zarejestrowany przez Organizatora szkolenia jako uczestnik.
 3. Zamawiający- pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna która złożyła formularz         zgłoszenia na warsztaty.
 4. Szkolenie – warsztaty Akademia Wiedźma Radzi Camp 3
 5. Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Szkoleniowej

§2 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkolenia jest Sonia Wolanin prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sonia Wolanin Indywidualna Praktyka Stomatologiczna  NIP 9371310662 REGON 070574643
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniu 
 3. Szkolenie odbywa się w dniach 22-24 maja 2020 r. na terenie ośrodka Moja Mała Toskania, Cisowa 30, 42-436 Cisowa
 4. Sprzedaż Szkolenia odbywa się za pośrednictwem strony www.wiedzmaradzi.pl poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.
 5. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385 z indeksem 1 do 385 z indeksem 3 ), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§3 Zawarcie umowy 

1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora. 

2. Zamawiający wysyła zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora wskazanej w §2 ust. 4.

3. Zamawiający zwrotnie otrzyma potwierdzenie zapisu poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym.

4. Otrzymanie e-maila informującego o przyjęciu zgłoszenia oznacza, iż zgłoszenie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. 

5. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Organizatora zapłaty za szkolenie, zgodnie z wysokością opłat za Szkolenie określonych w § 4 pkt 1.

§4 Warunki uczestnictwa 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania zapłaty za uczestnictwo w wysokości 789 zł dla umów zawartych do dnia 24 grudnia 2019 r., oraz 950 zł dla umów zawartych po 24.12.2019 r. 
 2. Ceny szkolenia są cenami brutto wyrażonymi w polskiej walucie. 
 3. Cena szkolenia obejmuje zakwaterowanie w domu na terenie Moja Mała Toskania wraz z wyżywieniem, udział we wszystkich warsztatach zgodnie z programem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu oraz materiały szkoleniowe. 
 4. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika na szkolenie.
 5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty za uczestnictwo w terminie 3 dni od zawarcia umowy na wskazany nr rachunku bankowego, lub też za pośrednictwem platformy Blue Media. Brak wpływu płatności do Organizatora w terminie zostaje uznany za wycofanie zgłoszenia kwalifikującego do udziału w Szkoleniu.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§5  Uprawnienia organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania Szkolenia,

b) modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,

 c) zmian w harmonogramie Szkolenia

 1. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 5 ust. 1 lit. a Informacja o odwołaniu Szkolenia zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji.
 2. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 5 ust. 1 lit. a  Uczestniki otrzyma zwrot pieniędzy za uiszczone opłaty. Zwrot nastąpi na wskazane przez Uczestnika konto w terminie do 7 dni od otrzymania od uczestnika numeru konta.

§6 Odstąpienie od umowy 

1.  Jeżeli Zamawiający jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2.  Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie załącznika do wiadomości poczty elektronicznej lub w formie pisemnej wysłanej na adres Organizatora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).  Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

§ 7 Rezygnacja

1. Uczestnik może zrezygnować ze Szkolenia w każdym czasie. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest wysłać stosowną informację do Organizatora w formie wiadomości poczty elektronicznej.

3. W przypadku rezygnacji do 30 dni przed szkoleniem organizator zwraca całą zaliczkę, 100% kwoty, w wysokości 300 zł.   

4. W przypadku rezygnacji później niż 30 dni przed warsztatami lub nieobecności uczestnika na szkoleniu Organizator nie zawraca opłaty za szkolenie. 

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§8 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres mailowy………………..
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

  a)  uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację                                                                   
b)  przedmiot reklamacji,

c)  uzasadnienie reklamacji,

d)  oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora. 

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni
roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 8 pkt 1.


§ 9. Odpowiedzialność 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Usług Szkoleniowych. 
 2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolnie którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona. 

§ 10 Majątkowe Prawa Autorskie 

 1. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona. 
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. 
 3. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.

§ 11 Ochrona danych osobowych 

 1. Przy zawieraniu Umowy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić zawarcie przez Użytkownika Umowy na Szkolenie.
 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922. z poz. zm.).
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
 4. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcia.
 5. Administratorem danych jest Organizator.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.
 2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zgłoszenia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zgłoszenia.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08 listopada 2019 r.